امام خميني در خارج از کشور اگرچه چون خورشيد در پس ابرهاي سياه رسانه ها و تبليغات خردسوز و حقيقت هراس قرار دارد، اما عظمت وشکوه وي و دستاوردهاي سترگ انقلاب اسلامي و تشنگي دنياي اسلام و جهان معاصر موجب استقبال از رأي و نظر و انديشه تابناک ايشان شده است.امام خميني شخصيتي جامع الاطراف و جذاب و باشکوه است، راه معرفي امام گزارش و تبيين شخصيت معنو و عرفاني و انقلابي وتشريح آرا و انديشه هاي اجتماعي و سياسي و اخلاقي و افکار علمي و فلسفي و فقهي و تفسيري ايشان است و نيز بيان تاريخ انقلاب و دوره معاصر ايران و ترسيم مواضع بين المللي امام خميني در قبال حوادث جهان اسلام، شيوه ي کارآمد ديگري است. بديهي است بکارگيري قلم و هنر و زبانهاي گوناگون اين معرفي را اثر بخ شتر خواهد نمود.
چنانکه گفته شد از ويژگ يه اي حضرت امام خميني جامعيت وفراگيري شخصيت ايشان است. اين شمول و فراگيري و جامعيت در ابعاد علمي، روحي، فردي، اجتماعي و خانوادگي و در ساحت هاي گوناگون اخلاق و تربيت از ايشان، شخصيتي معيار پديد آورده است. ايشان در عين شمول و جامعيت، از عمق و اصالت هم برخوردار بوده اند. تطبيق اين شخصيت بزرگ بر نظام نامه تربيتي، که سامانه نسبتا جامعي از الگوي تربيت اسلامي است، هم امکان پذير و هم ضروري و براي هدايت طلاب و فضلا  سودمند است. در چارچوب نظام نامه مي توان زواياي زيادي از ابعاد شخصيت جامع و جذاب و دلنشين امام را به تصوير کشيد. اميد است هم در تکميل و مستند سازي نظام نامه اقدامات مؤثري بعمل آيد و هم در معرفي چهر ههاي الگو و علماي سلف و بويژه حضرت امام خميني در اين قالب تلاش جدي مبذول شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید