امام در نگاه ديگران
دکتر »فرانسيسکو اسکودرو بداته «، رئيس فدراسيون جوامع اسلامى اسپانيا چهره حيات بخش امام خمينى در جهان اسلام امرى غير قابل اغماض مى باشد و ايشان يکى از بزرگترين شخصيتهاى قرن حاضر محسوب مى شوند. انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى سبب بروز تحولات و دگرگوني هاى عظيم در جهان اسلام شد و وى چهره جديدى از اسلام را ارائه کرد. امام خمينى با اتکاى به سلاح ايمان به خداوند يکتا در مبارزه با رژيم پرقدرت شاه در ايران، انقلاب اسلامى را به پيروزى رساند، زندگى امام خمينى الگوى مناسبى براى همه مسلمانان است.
عباسالبياتي عضو فراکسيون اکثريت پارلمان عراق
نام بنيانگذار جمهورى اسلامى با بيدارى اسلامى درهم آميخته، به طورى که نام هر يک از آنها مکمل ديگرى شده است. براي پيشرفت بعضى از جوامع از روشهاى غربى الگو گرفتند که با ارزشهاى اسلامى مغايرت داشت، اما امام خمينى الگويى را بوجود آورد که توانست ارزشهاى اسلامى را با دستاوردهاى عصر کنونى سازگار سازد. على رغم گذشت دو دهه از انقلاب اسلامى، هنوز ابعاد مختلف زندگى امام خمينى ناشناخته باقى مانده است، زندگى امام خمينى کتابى است که صفحات کمى از آن ورق خورده است. اين کتاب براى فراگيرى اصول انقلاب و ارزش هاى والاى انسانى بايد همواره در اختيار مردم جهان و نسل هاى آينده باشد. . روزنامه جمهورى اسلامى، احمد جبرئيل، دبير کل جبهه خلق براى آزادى فلسطين  با انقلاب اسلامى خود، روحيه انقلابى امام خمينى را به اسلام و عزت و کرامت را به مسلمانان بازگرداند. بنيانگذار جمهورى اسلامى، اسلام را از انزوا نجات داد. ديدگاه مرتجعانه نسبت به اين دين مبين را که دشمنان در طول صدها سال ارائه کرده بودند، از ميان برد و مقوله دين افيون ملت ها را منسوخ کرد و اسلام را در سطح بين المللى به عنوان يک نياز انسانى در زمينه هاى سياسى، توانست جهان اسلام را از اقتصادى، اجتماعى، مادى و معنوى، مطرح کرد. امام خمينى خواب بيدار کرده، به مسلمانان حيات جديدى  بخشد. امام راحل ثابت کرد که اسلام قادر است ملتهاى مستضعف و محروم را آزاد کرده، آنان را در برابر کشورهاى استکبارى و طغيانگر به حرکت درآورد. امام خمينى نشان داد که اسلام در دوران کنونى يک عنصر اصلى در تحرک و مقابله مردمى با حکومت هاى ستمگر و فاسد است. مسلمانان با الهام از انقلاب اسلامى و براى احقاق حق خود، در مناطق مختلف جهان، عليه حکومت هاى ستمگر شوريدند. شفکو عمر بشيچ مفتى کرواسى در دنياى اسلام و در کل جهان از احترام والايى برخوردار هستند و انديشه امام خمينى و تفکر ايشان، نه تنها باعث بيدارى پيروان دين اسلام شد، بلکه پيروان ساير اديان را به در زمانى از تاريخ  تفکر در مورد نقش ارزنده دين در جامعه واداشت. انقلاب امام خمينى به وقوع پيوست که تفکر عدم کارايى دين در جامعه حاکم بود، اما انقلاب اسلامى ايران خط بطلان بر آن کشيد و کارآمدتر از گذشته مى شود. با گذشت چند سال از رحلت امام ، ما شاهد هستيم که افکار و انديشه هاى خمينى ايشان در جهان طرفداران فراوانى دارد و بايد همه اديان الهى، قدردان  زرگترين اصلاح گر قرن بيستم، باشند. يعنى امام خمينى راويل عين الدين، مفتى اعظم مسلمانان روسيه و امام جمعه مسکو نام، آثار و افکار امام براى مسلمانان جهان و از جمله مسلمانان روسيه الهام بخش بوده و همچنان در طول تاريخ راهگشاى  سلمانان خواهد بود. وى با تاکيد بر تدوين آثار امام گفت: هر قدر از آثار ايشان منتشر شود، باز هم نمى توانند ترجمان منادى آزادى خدمت آن فقيه بزرگ به عالم اسلام و مسلمانان جهان باشد. امام خمينى و رهايى مسلمانان از قيد استکبار است که تمام مسلمانان را در مسير اسلام واقعى رهنمون گرديد. با قيام امام، بت هاى استکبار و غرب گرايى که امنيت اجتماعى و اقتصادى ملت ها را از بين مى برد و فساد را تبليغ مى کرد، شکسته شد. پيام امام به ميخائل گورباچف، آخرين رئيس جمهورى شوروى توصيه و تذکري پيامبرگونه بود که در آن، به روشنى، همه مسائل پيش بينى و راه حل آن ارائه شده بود. امام در اين پيام خود، در مورد افتادن در دوزخ سرمايه دارى و غرب گرايى پس از خروج از برزخ و آثار و انديشه هاى کمونيسم نيز هشدار داد. مسلمانان روسيه هميشه نام امام خمينى آن مرد بزرگ تاريخ را گرامى مى دارند، زيرا معتقدند که اين افکار و انديشه ها، احياى اسلام را در پى داشت و ارزش هاى عالى اسلام را رونق بخشيد.
نلسون ماندلا رئيس جمهورى سابق آفريقاى
جنوبى رهبرى منحصر به فرد بود هجرت امام از پاريس به تهران، واقعه اى بزرگ بود. من با دقت آن روزهاى حساس را دنبال مى کردم .رهبرى منحصر به فرد امام بود، که توانست با دست خالى، انقلاب اسلامى ايران را به پيروزى برساند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید